Skip to main content

Polityka prywatności i bezpieczeństwa

AKUFORMA.PL

§1
POJĘCIA

1. AKUFORMA.PL – właściciel platformy internetowej prowadzonej w domenie https://akuforma.pl/ – firmy TOMASZ RYŚ AKUPUNKTURA I TERAPIA NATURALNA, z siedzibą, przy ul. Ożynowej 46, 53-009 Wrocław, NIP: 8992666998, REGON: 020962485, telefon: +48 798 881 987, e-mail: [email protected].

2. Platforma internetowa – sklep internetowy funkcjonująca w domenie https://akuforma.pl/;

3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o świadczenie usług elektronicznych z AKUFORMA.PL oraz korzysta lub zamierzająca korzystać z co najmniej jednej Usługi elektronicznej;

4. Organizator – podmiot odpowiedzialny za organizację kursu lub szkolenia;

5. Formularz kursów – Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na platformie internetowej umożliwiający zapisanie się do wybranego przez siebie kursu lub szkolenia, w szczególności poprzez dokonanie elektronicznego zapisu na odpowiedni kurs lub szkolenie oraz określenie warunków Umowy o świadczenie usług, w tym płatności i sposobu realizacji Usługi;

6. Usługa – szkolenie lub kurs, albo inna działalność usługowa będąca przedmiotem Umowy o świadczenie usług pomiędzy Klientem a Organizatorem;

7. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez AKUFORMA.PL na rzecz Klienta za pośrednictwem strony internetowej https://akuforma.pl/;

8. Umowa o świadczenie usług – umowa o świadczenie usług zawierana albo zawarta między Klientem a Organizatorem, za pośrednictwem strony internetowej https://akuforma.pl/;

9. Umowa o świadczenie usług elektronicznych – umowa o świadczenie usług elektronicznych zawierana albo zawarta między Klientem a AKUFORMA.PL, za pośrednictwem strony internetowej https://akuforma.pl/;

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza kursów i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie usług z Organizatorem na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz w ofercie udostępnionej przez Organizatora;

§2
ADMINISTRATOR DANYCH

1. Firma TOMASZ RYŚ AKUPUNKTURA I TERAPIA NATURALNA, z siedzibą, przy ul. Ożynowej 46, 53-009 Wrocław, jest administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie).

2. Klient zawierając Umowę o świadczenie usług z Organizatorem, udostępnia dane Organizatorowi, który staje się ich administratorem w rozumieniu Rozporządzenia.

§3
CEL I ZAKRES GROMADZENIA DANYCH

W czasie obecności użytkownika lub Klienta na platformie internetowej, w szczególności podczas korzystania z Usług elektronicznych lub zawierania Umowy o świadczenie usług, może zostać poproszony o podanie (udostępnienie) swoich danych osobowych. Zakres powierzenia swoich danych występuje w podziale na dane obowiązkowe i nieobowiązkowe, każdorazowo wyszczególnione w przystosowanym formularzu do wprowadzenia tych danych, stosownie do potrzeb danej Usługi elektronicznej lub Usługi, z której użytkownik lub Klient zamierza skorzystać. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, lecz czasami niezbędne dla prawidłowego zrealizowania Zamówienia lub Usługi elektronicznej.

Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione AKUFORMA.PL. Przetwarzanie danych w celach marketingowych odbywa się wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody przez użytkownika lub Klienta Platformy internerowej. Przetwarzanie danych w celach przesyłania informacji handlowej odbywa się wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody przez użytkownika lub Klienta sklepu internetowego.

Celem Polityki Prywatności i Bezpieczeństwa jest określenie działań podejmowanych przez AKUFORMA.PL w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem Aplikacji, takich jak rejestracja, składanie Zamówień, utrwalanie danych na serwerach oraz wszelkich innych tożsamych czynności związanych z przetwarzaniem danych przy korzystaniu z Aplikacji. Wszelkie działania AKUFORMA.PL podlegają przepisom prawa polskiego oraz Rozporządzenia. Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa podlega przepisom prawa polskiego i Rozporządzenia.

§4
CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane użytkownika lub Klienta Platformy internetowej przetwarzane będą przez okres obowiązywania Umowy o świadczenie usługi elektronicznej oraz do 6 lat od jej rozwiązania.

§5 DOBROWOLNOŚĆ UDOSTĘPNIENIA DANYCH

Każdy użytkownik lub Klient Platformy internetowej w celu skorzystania z  Usług elektronicznych lub Usługi dysponuje prawem dobrowolnego wprowadzenia danych. W przypadku korzystania z niektórych Usług elektronicznych lub zawarcia Umowy o świadczenie usług, w tym w czasie procesu składania Zamówienia wprowadzenie danych mimo, iż dobrowolne, może okazać się niezbędne dla wykonania Usługi elektronicznej lub zawarcia Umowy o świadczenie usług.

Dane niezbędne (obowiązkowe) do wprowadzenia w przypadku skorzystania Usługi elektronicznej lub zawarcia Umowy o świadczenie usług, każdorazowo pozostają wyszczególnione w formularzu przeznaczonym do wprowadzenia tych danych.

§6
PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

Każdy użytkownik lub Klient Platformy internetowej ma prawo dostępu do danych i ich poprawienia, w szczególności poprzez dostęp do Panelu Klienta, bądź kontakt z AKUFORMA.PL.

W przypadku kontaktu z AKFORMA.PL, ze względów bezpieczeństwa zostanie przeprowadzona weryfikacja Twojej osoby. Kontakt z AKUFORMA.PL jest możliwy za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: [email protected].

§7
PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

Szanując prawo użytkowników oraz Klientów AKUFORMA.PL pragniemy poinformować, że każda z osób ma prawo do usunięcia swoich danych. Prawo to określane jest powszechnie jako „prawo do bycia zapomnianym”. AKUFORMA.PL jest zobowiązana do usunięcia wszelkich danych osoby zgłaszającej, z zastrzeżeniem, że nie będzie innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania tych danych, taka podstawa może wynikać z np.: obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej. Jeżeli jednak realizacja żądania nie będzie możliwa poinformujemy o tym wraz ze wskazaniem podstawy prawnej. Z uprawnienia tego korzysta się poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: [email protected].

§8
PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Na wyraźną prośbę osoby, której dane są przetwarzane przez AKUFORMA.PL, otrzymasz od nas plik z danymi ustrukturyzowanymi w powszechnie używanym formacie. W ramach tego prawa możesz również wskazać podmiot, któremu jako administrator danych powinniśmy przesłać Twoje dane.

Realizacja tego prawa może potrwać do 30 dni. Jednocześnie ze względów bezpieczeństwa przeprowadzimy weryfikację Twojej osoby, aby mieć pewność, że Twoje dane trafią do właściwej osoby. Z uprawnienia tego korzysta się poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: [email protected].

§9
ZABEZPIECZENIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

AKUFORMA.PL oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników oraz Klientów Platformy internetowej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników oraz Klientów Aplikacji przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

§10
PLIKI COOKIES

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności krótkie pliki tekstowe, przechowywane przez przeglądarkę internetową lub bezpośrednio w urządzeniach końcowych użytkowników lub Klientów, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika lub Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki „cookies” wykorzystywane są w następujących celach:

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy lub Klienci korzystają z platformy internetowej , co bezpośrednio wpływa na  ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji użytkownika lub Klienta w Platformie internetowej, dzięki której nie musi on na każdej podstronie Platformy internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła lub wykonywać dodatkowych czynności, np.: ponownie dodanie Usługi do Formularza kursów;

określania profilu użytkownika lub Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach platformy internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika lub Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia Aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika lub Klienta przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich manualnego usunięcia przez użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika lub Klienta. Użytkownicy lub Klienci Platformy internetowej mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików „cookies”. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików „cookies”. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na platformie internetowej.

§11
BLOKADA LUB USUNIĘCIE PLIKÓW COOKIES

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), w szczególności z art. 173 ust. 2 użytkownik końcowy ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego urządzenia końcowego poprzez ustawienie odpowiednich ustawień (praw) dla tych plików w oknie ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Pozostawienie przez użytkownika niezmienionych ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie plików tekstowych typu „cookies” na urządzeniu użytkownika.

§12
LOGI SERWERA

Informacje o niektórych czynnościach podejmowanych przez użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Aplikacją.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

czas nadejścia zapytania;

czas wysłania odpowiedzi;

nazwę stacji użytkownika lub Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;

informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;

adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika lub Klienta (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Platformy internetowej nastąpiło przez odnośnik;

informacje o przeglądarce użytkownika lub Klienta;

informacje o adresie IP użytkownika lub Klienta;

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony oraz wykorzystywane są jedynie dla celów administrowania Platformą internetową.

§13
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa nie obejmuje informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych podmiotów trzecich, udostępnionych ofert w Platformie internetowej w ramach porozumień z innymi podmiotami. Strony trzecie we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność określają odrębne, indywidualne zasady funkcjonowania ich usług, towarów lub stron internetowych w swoich regulaminach.

2. W przypadku zawarcia Umowy o świadczenie usług pomiędzy Klientem a Organizatorem, kwestie odpowiedzialności oraz przetwarzania danych, w tym realizację praw wynikłych z Rozporządzenia, w zakresie danych udostępnionych do wykonania Usługi, należy kierować do Organizatora.

§14
KONTAKT

AKUFORMA.PL zapewnia użytkownikom lub Klientom Platformy Internetowej możliwość kontaktu ws. ochrony danych, jak również wsparcia przy edycji ustawień, w szczególności dostosowania plików „cookies” do swoich preferencji poprzez albo w przypadku innych zapytań:

w formie elektronicznej – poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej [email protected];

pisemnie (korespondencyjnie) na adres: firmy TOMASZ RYŚ AKUPUNKTURA I TERAPIA NATURALNA, z siedzibą, przy ul. Ożynowej 46, 53-009 Wrocław