Skip to main content

Regulamin sprzedaży kursów online

AKUFORMA.PL

 

§1
Postanowienia ogólne

1. Strona internetowa www.akuforma.pl prowadzi sprzedaż detaliczną kursów online (zwanych dalej e-kursami) za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. AKUFORMA.PL jest własnością firmy TOMASZ RYŚ AKUPUNKTURA I TERAPIA NATURALNA, z siedzibą, przy ul. Ożynowej 46, 53-009 Wrocław, NIP: 8992666998, REGON: 020962485, telefon: +48 798 881 987, e-mail: [email protected].
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Zamówienie kursu poprzez poprzez sklep internetowy jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
5. Ceny są cenami brutto .
6. Definicje:
1) Strona internetowa www.akuforma.pl – platforma internetowa funkcjonująca w domenie https://akuforma.pl/;
2) E-kurs – kurs online, obejmujący dostęp do materiałów wideo oraz materiałów dydaktycznych w formacie PDF, będący przedmiotem umowy o świadczenie usług pomiędzy Klientem a firmą TOMASZ RYŚ AKUPUNKTURA I TERAPIA NATURALNA
3) Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie umożliwiający utworzenie Konta;
4) Konto – Usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta. Klient z chwilą utworzenia Konta staje się jedynym właścicielem danych dostępowych do Konta;
5) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę z www.akuforma.pl oraz korzysta lub zamierzająca korzystać z co najmniej jednej usługi elektronicznej;
6) Panel Klienta – obszar na platformie internetowej, w którym Klient po założeniu Konta może uzyskiwać informacje na temat realizowanych kursów lub szkoleń, uzyskuje dostęp do historii swoich szkoleń lub kursów, możliwości zmiany hasła, danych osobowych oraz innych informacji dodatkowych udostępnionych przez Klienta;
7) Prowadzący e-kurs – osoba prawna, osoba fizyczna lub osoby fizyczne współtworzące wraz z firmą TOMASZ RYŚ AKUPUNKTURA I TERAPIA NATURALNA e-kursy dostępne online do kupienia na stronie www.akuforma.pl. Prowadzący e-kurs odpowiada za rzetelność i wartość merytoryczną wiedzy i umiejętności przekazywanych w trakcie E-kursu oraz odpowiada za to, by e-kurs nie naruszał praw autorskich ani innych praw majątkowych osób trzecich.
8) Regulamin – dokument określający zasady korzystania z platformy internetowej WWW.AKUFORMA.PL , ogólne warunki zawierania umów, zasady oraz sposób świadczenia usług, w tym usług drogą elektroniczną.
9)TOMASZ RYŚ AKUPUNKTURA I TERAPIA NATURALNA – właściciel platformy internetowej WWW.AKUFORMA.PL określony w §1. ust. 2;
10) Umowa o świadczenie usług elektronicznych – umowa o świadczenie usług elektronicznych zawierana albo zawarta między Klientem a www.akuforma.pl, za pośrednictwem sklepu internetowego.
11) Wydawca – firmą TOMASZ RYŚ AKUPUNKTURA I TERAPIA NATURALNA.

§2
Konto

1. W celu wykonywania większości działań na stronie www.akuforma.pl, w tym do zakupu e-kursu, potrzebne jest konto.
2. Do założenia konta konieczne jest podanie przez Klienta adresu e-mail, który będzie przetwarzany przez stronę www.akuforma.pl na potrzeby logowania i komunikacji z Klientem.
3. Założenie i korzystanie z konta przez Klienta jest bezpłatne.
4. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z usługi elektronicznej) korzystając z przycisku „Usuń konto” znajdującego się w zakładce „Mój profil” w Panelu Użytkownika („Moja przestrzeń”) lub poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail [email protected] lub też pisemnie (korespondencyjnie) na adres: firmą TOMASZ RYŚ AKUPUNKTURA I TERAPIA NATURALNA, ul. Ożynowa 48, 53-009 Wrocław.

§3
Zakup e-kursów

1. Dostęp do e-kursów jest odpłatny.
2. E-kurs obejmuje dostęp do materiałów wideo i materiałów dydaktycznych w formacie PDF przez czas limitowany. Dostęp do kursów przydzielany jest na okres 3 miesięcy od dnia nabycia kursu. Po tym okresie dostęp do kursu i materiałów dydaktycznych zostaje odebrany.
3. E-kurs można zakupić w następujący sposób:
a) poprzez sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.akuforma.pl,
b) poprzez pocztę elektroniczną,
4. Warunkiem realizacji e-kursu jest założenie przez Kliena konta na platformie www.akuforma.pl oraz podania poniższych danych osobistych:
a) adres e-mail,
b) imię i nazwisko,
c) numer telefonu.
5. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę wówczas konieczne jest podanie przez niego również danych dotyczących:
a) nazwy firmy,
b) numeru NIP firmy,
c) adresu firmy (miasto, kod pocztowy, ulica i numer domu/lokalu).
6. Sklep internetowy www.akuforma.pl potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem.
7. Klient ma możliwość opłacenia zakupionego e-kursu:
a) korzystając z systemu płatności elektronicznych Przelewy24 – w przypadku zakupu poprzez sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.akuforma.pl;
b) korzystając z przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy numer: 20 1090 2486 0000 0001 4027 4196 (Santander Bank Polska S.A.) – w przypadku zakupu kursu drogą mailową.

§4
Odstąpienie od umowy

1. W przypadku treści cyfrowych (e-kursów) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od zakupu e-kursu, o ile Klient nie zaczął wykonywać umowy (np. pobierać plików z serwera, odtwarzać wideo, przeglądać materiałów PDF, czy przystępować do egzaminu online). Jeśli Klient zaczął wykonywać umowę prawo do odstąpienie od umowy mu nie przysługuje (patrz art. 36 pkt 2 i art 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta [Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.]).
2. Odstąpienie od umowy musi mieć formę pisemną i musi zostać wysłane na adres doręczeń TOMASZ RYŚ AKUPUNKTURA I TERAPIA NATURALNA, ul. Ożynowa 46, 53-009 Wrocław.
3. TOMASZ RYŚ AKUPUNKTURA I TERAPIA NATURALNA ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Wydawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

§5
Reklamacje

1. Reklamacje związane z problemami technicznymi dotyczącymi e-kursów należy składać do TOMASZ RYŚ AKUPUNKTURA I TERAPIA NATURALNA, e-mail: [email protected], telefon: +48 798 881 987.
2. Reklamacje związane z merytoryczną treścią e-kursów należy składać bezpośrednio do TOMASZ RYŚ AKUPUNKTURA I TERAPIA NATURALNA, e-mail: [email protected], telefon: +48 798 881 987.
3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji (pominięcie tych zaleceń nie wpływa na skuteczność złożonej reklamacji):
a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz
b) żądania Klienta, jak również
c) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to oraz przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez www.akuforma.pl
4. Udzielenie odpowiedzi na reklamację następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia albo otrzymania na adres poczty elektronicznej.

§6
Ochrona prywatności i przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest TOMASZ RYŚ AKUPUNKTURA I TERAPIA NATURALNA, z siedzibą, przy ul. Ożynowej 46, 53-009 Wrocław, NIP: 8992666998, REGON: 020962485, telefon: +48 798 881 987, e-mail: [email protected].
2. TOMASZ RYŚ AKUPUNKTURA I TERAPIA NATURALNA. dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa ochrony danych osobowych swoich Klientów, podczas ich obecności na platformie internetowej, podczas procesu zakupu e-kursu i w trakcie przetwarzania danych w związku jego realizacją, jak również udzielaniem odpowiedzi na przesłane zapytania.
3. TOMASZ RYŚ AKUPUNKTURA I TERAPIA NATURALNA przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Zamówienia lub Usługi elektronicznej, przekazuje lub powierza przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom wyłącznie w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi elektronicznej lub realizacji Zamówienia, w celach statystycznych oraz analitycznych, badania poziomu satysfakcji Klientów.
4. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale wymagane do zakupu e-kursu.
6. Klient ma prawo do:
a) wglądu w treść swoich danych,
b) aktualizacji lub korekty swoich danych,
c) usunięcia swoich danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
d) przeniesienia swoich danych.

§7
Własność intelektualna

1. E-kursy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
2. Właścicielem praw autorskich do e-kursów jest TOMASZ RYŚ AKUPUNKTURA I TERAPIA NATURALNA.
3. Każdy z Prowadzących e-kurs oświadcza, że prowadzony przez niego e-kurs nie narusza praw autorskich, ani innych praw majątkowych osób trzecich i jako taki może być opublikowany przez TOMASZ RYŚ AKUPUNKTURA I TERAPIA NATURALNA.
4. TOMASZ RYŚ AKUPUNKTURA I TERAPIA NATURALNA udziela prawa do korzystania z e-kursu, tzn. oglądania materiałów wideo oraz pobierania materiałów PDF, wyłącznie nabywcy e-kursu. Zabrania się udostępniać e-kurs osobom trzecim. Zabrania się udzielać dostępu do konta osobom trzecim. Zabrania się wykonywać publiczne pokazy lub wyświetlenia e-kursów bez pisemnej zgody TOMASZ RYŚ AKUPUNKTURA I TERAPIA NATURALNA.
5. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów lub ich fragmentów, publikowanych na stronie internetowej www.akuforma.pl oraz udostępnianych w ramach e-kursów materiałów wideo, audio oraz materiałów szkoleniowych w formie plików PDF bez pisemnej zgody TOMASZ RYŚ AKUPUNKTURA I TERAPIA NATURALNA.

§8
Odpowiedzialność za wartość merytoryczną e-kursów

1. Wyłączną odpowiedzialność za rzetelność i wartość merytoryczną wiedzy przekazywanej w trakcie E-kursów wideo ponosi Prowadzący e-kurs.
2. Prowadzący e-kurs odpowiada za to, by e-kurs nie naruszał praw autorskich ani innych praw majątkowych osób trzecich.
3. Wszelkie pytania lub zażalenia związane z wiedzą przekazywaną w trakcie e-kursu należy kierować na adres mailowy [email protected].
4. Zastosowanie wiedzy wyniesionej z e-kursu nie może zastępować fachowej opieki medycznej. Nie powinno się wprowadzać żadnych zmian w sposobie odżywiania czy aktywności fizycznej bez konsultacji z lekarzem w szczególności jeśli leczysz się z powodu chorób układu krążenia, podwyższonego ciśnienia krwi czy cukrzycy. Wydawca i Prowadzący e-kurs sugerują kontakt z lekarzem w związku z wszelkimi problemami zdrowotnymi, leczeniem lub ustalaniem niezbędnego zakresu opieki medycznej. Wydawca i Prowadzący e-kurs nie odpowiadają za niekorzystne skutki, jakie mogą się pojawić w konsekwencji skorzystania z rad czy informacji omawianych lub sugerowanych w trakcie e-kursu.

§9
Postanowienia końcowe

1. www.akuforma.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z powszechnie obowiązującego prawa.
2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W przypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); dla umów zawartych z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.07.2023 r.
6. Klient kupując e-kurs akceptuje Regulamin.